Financial Reports

Fact Sheet

  FactSheet

2024 Financial Reports

Q1

2023 Financial Reports

Q1
Q2
Q3
Q4
Annual

2022 Financial Reports

Q1
Q2
Q3
Q4
Annual

2021 Financial Reports

Q1
Q2
Q3
Q4
Annual

2020 Financial Reports

Q1
Q2
Q3
Q4
Annual

2019 Financial Reports

Q1
Q2
Q3
Q4
Annual

2018 Financial Reports

Q1
Q2
Q3
Q4
Annual

2017 Financial Reports

Q1
Q2
Q3
Q4
Annual

2016 Financial Reports

Q1
Q2
Q3
Q4
Annual

2015 Financial Reports

Q1
Q2
Q3
Q4
Annual

2014 Financial Reports

Q1
Q2
Q3
Q4
Annual